Znamka je lahko pravo tržno orodje

Skladno z Zakonom o industrijski lastnini (ZIL-1), se sme kot blagovna znamka registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati. Pri izbiri izgleda blagovne znamke imajo podjetja zelo proste roke. To so lahko besede, številke, črke, figurativni elementi, 3D podobe, oblika blaga ali embalaže, kombinacija znakov ali barv. Vseeno pa mora imeti znamka razlikovalni učinek, ne sme zavajati javnosti ali nasprotovati javnemu redu ali morali, ne sme vsebovati kakršnegakoli uradnega znaka Republike Slovenije in me sme biti enaka oz. podobna že registrirani znamki, v kolikor gre za enak ali podoben izdelek ali storitev.

Znamka kot tržno orodje

Blagovna znamka predstavlja orodje trženja, njen glavni cilj pa je prepoznavnost na trgu, saj navedeni zakon preprečuje drugim, da bi enak ali podoben izdelek ali storitev tržili pod isto ali zavajajoče podobno znamko. Imetnik registrirane blagovne znamke ima izključno pravico do uporabe določenega znaka za označevanje enega ali podobnega blaga ali storitve. Kljub navedeni pravici pa registrirana znamka ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

Registracija znamke

Podjetje blagovno znamko registrira pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Urad preveri ali prijava izpolnjuje predpisane pogoje za registracijo nato pa jo objavi v uradnem glasilu. Urad ne preverja obstoja enake ali podobne znamke, ampak mora imetnik že prej registrirane enake ali podobne znamke v treh mesecih od dneva objave v glasilu podati pisni ugovor zoper registracijo nove znamke. O ugovoru Urad obvesti prijavitelja ter preveri utemeljenost ugovora. Če ugovora ni, Urad po plačilu pristojbine izda odločbo o registraciji blagovne znamke, ki traja deset let od datuma vložitve prijave, imetnik pa jo lahko vedno znova obnovi za obdobje naslednjih deset let.