Registracija znamke

Blagovna znamka brez dvoma predstavlja srčiko vsakega dobro delujočega podjetja. Z njo lahko podjetje uspešno promovira svoj ugled, kakovostno blago ali storitve, stanovitnost ipd. Poglavitni cilj h kateremu stremi je zagotovo prepoznavnost.

Kaj je blagovna znamka?

Blagovna znamka sodi med pravice industrijske lastnine. S to pravico se zavaruje kakršen koli znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in ki v gospodarskem poslovanju omogočajo razlikovanje enakega ali podobnega blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja. Znamko lahko sestavljajo besede, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe ali kombinacije barv.

Kljub temu, da registracija znamke predstavlja določen strošek, se lahko kaj hitro izkaže za pametno odločitev. Registracija znamke poskrbi, da podjetje zaščiti svojo intelektualno lastnino pred konkurenco. Imetnik registrirane znamke ima izključno pravico do uporabe določenega znaka za označitev svojih proizvodov ali storitev. To pomeni, da lahko imetnik prepreči tretjim osebam ali podjetjem, da bi brez njegovega soglasja za enako ali podobno blago oziroma storitve uporabljali znak, ki je enak ali zavajajoče podoben njegovi znamki. Registracija znamke pa ne izključuje pravice drugega, da registrira enak ali podoben znak za označevanje druge vrste blaga ali storitev, razen če gre za slovečo znamko.

Kako poteka postopek registracije?

Registracija znamke poteka po sledečih korakih. Najprej je potrebno preveriti, ali je znamko sploh možno registrirati (ali vsebuje vse pogoje za registracijo in ali je še na voljo). Nato je potrebno sprejeti odločitve, na katerem območju (tj. v katerih državah) se bo znamka registrirala. Sledi sprejem odločitve, katero blago oziroma storitve bo znamka varovala. Nato je potrebno Pripraviti in vložiti prijave za registracijo znamke.

Po vložitvi prijave urad preveri, ali je vsebina ustrezna s formalnega vidika. V primeru pravilne prijave, sledi prijava objave s strani urada. Z dnevom objave prične teči trimesečni rok za ugovor s strani tretjih oseb ali podjetij. Če ugovor zoper registracijo znamke ni vložen, urad pozove prijavitelja k plačilu pristojbine za registracijo znamke za dobo prvih deset let. Po prejemu predpisane pristojbine izda odločbo o registraciji znamke, podatke o znamki pa objavi v svojem uradnem glasilu.