Kakšna je odgovornost prokurista v podjetju?

Prokurist je pooblaščenec, ki ima pooblastilo za opravljanje določenih pravnih poslov v zvezi s poslovanjem podjetja, banke ali kake druge ustanove.  Opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe.

Kaj je prokura?

Prokura je posebna oblika pooblastila, ki je povezana je s poslovanjem gospodarskih družb in jo na drugih pravnih področjih običajno ne srečamo. Prokuro lahko podeli tako samostojni podjetnik posameznik kot vse vrste osebnih in kapitalskih družb.

Prokura se lahko podeli eni ali več fizičnim osebam. Če je podeljena več osebam hkrati, lahko le vse te osebe skupaj zastopajo družbo, kljub temu pa lahko tretje osebe veljavno izjavijo voljo tudi samo enemu od skupnih prokuristov. Pri družbi z neomejeno odgovornostjo lahko družbena pogodba določi, da so za zastopanje družbe družbeniki upravičeni le skupno s prokuristom, kar mora biti navedeno tudi v registru.

Odgovornost v podjetju?

To je oseba, ki podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam. Ima pooblastilo za opravljanje vseh pravnih dejanj, ki jih družba lahko opravlja, razen za odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin, za kar mora imeti posebno pooblastilo. Direktor družbe pa v imenu in za račun družbe lahko opravlja vsa pravna dejanja. Če povemo drugače, je to oseba, ki je pooblaščena s strani družbe, da jo zastopa proti tretjim osebam. Zato lahko sklepa posle proti tretjim osebam in ni organ odločanja v družbi. Tukaj gre torej za posebno obliko zastopanja in predstavljanja družbe.

Prokurist ima neomejeno poslovno sposobnost družbo vezati v vseh pravnih dejanjih, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, izjema so zgolj obremenitev in odsvojitev nepremičnin, za kar potrebuje prokurist posebno pooblastilo. Podobno velja tudi za začetek stečajnega postopka oziroma postopka likvidacije družbe. Tako je teoretično možno, da bi s podeljenimi zelo širokimi pooblastili dejansko deloval kot član uprave. Morebitna notranja omejitev prokure nima nikakršnih pravnih učinkov nasproti tretjim. Pri podpisovanju družbe mora uporabljati podpis s pristavkom, da je to prokura.