Verižna kompenzacija – sestavljen posel s področja prava

Verižna kompenzacija je torej sestavljen pravni posel, s katerim se stranke s pomočjo organizatorja med seboj dogovorijo, da bodo kompenzirale medsebojne terjatve v zaključeni krožni verigi z namenom, da obveznosti prenehajo brez nepotrebnega denarnega toka.

Organizator si je dolžan prizadevati, da organizira zaključeno verigo strank, katerih obveznosti se lahko medsebojno krožno kompenzirajo in stranke povabiti k zapiranju odprtih terjatev s pristopom k verižni kompenzaciji. Poleg tega je dolžan preveriti obstoj stranke in obstoj terjatve s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Prizadevati si mora, da organizira verigo, s katero se zapre največja možna vsota obveznosti. In v primeru sklenitve uspešne verižne kompenzacije, je organizator upravičen do nagrade, ki je posebej določena v pristopni izjavi k verižni kompenzaciji.

Stranka je dolžna pred vstopom v sistem verižnih kompenzacij organizatorju predložiti izjavo o pristopu k verižni kompenzaciji. S tem mislimo na obrazec o terjatvah, ki jih stranka vlaga v verižno kompenzacijo ter dokumentacijo, ki izkazuje obstoj terjatve.

Stranka se tako zavezuje, da se bo, pod pogojem vzpostavitve zaključenega kroga enakovrednih odpovedi dolga, odpovedala terjatvi, ki jo vlaga v verižno kompenzacijo, v zameno pa postane prosta enakovredne obveznosti, ki jo ima do svojega upnika, ki nastopa v verižni kompenzaciji.

Stranka s tem potrjuje, da je imetnica terjatve, ki jo vlaga v verižno kompenzacijo; da poseduje vse originalne dokumente, ki dokazujejo obstoj terjatve; da ni v postopku insolventnosti po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; da na terjatvi tretje osebe nimajo drugih pravic, zlasti ne zastavne pravice; da terjatev ni sporna oz. prerekana, nit s strani upnika, niti s strani tretjih oseb; da terjatev v nobeni obliki ni odstopljena tretji osebi; da je terjatev izterljiva; da je podpisnik pristopne izjave, kakor tudi podpisnik seznama verižne kompenzacije oseba pooblaščena za zastopanje gospodarskega subjekta; da je zapiranje terjatve z verižno kompenzacijo običajen način poplačila obveznosti.