Pomen knjigovodstva za podjetje

To, da mora vsako podjetje voditi svoje knjigovodstvo in način, na katerega naj bi se to izvajalo, je določeno z Zakonom o gospodarskih družbah. Voditi ga morajo vse družbe in podjetniki, enkrat letno pa je treba te listine zaključiti skladno s pravili iz Slovenskih računovodskih standardov.

Knjigovodstvo je področje, ki se ukvarja s knjiženjem poslovnih dogodkov. Vsako spremembo, ki nastane na tem področju, je treba zabeležiti. Podlago za knjiženje predstavlja knjigovodska listina.

Na kakšen način je treba pristopati do tega področja?

Za slovenska podjetja je določeno, da morajo voditi knjigovodske evidence, na podlagi katerih se konec leta izdela ustrezna poročila in vodi predpisane statistike. To, na kakšen način naj bi posamezno podjetje vodilo knjigovodstvo, je v veliki meri odvisno od tega, ali gre za malo ali večje podjetje. Mala podjetja so dolžna voditi glavno knjigo in evidenco osnovnih sredstev. Tista podjetja, ki poslujejo na gotovinski način, morajo zraven voditi tudi blagajniške evidence.

Vsa podjetja morajo poslovne knjige voditi na način dvostavnega knjigovodstva. Izjema so le samostojni podjetniki, ki lahko, če njihovi letni prihodki ne presegajo predpisano raven, vodijo enostavno knjigovodstvo. Še ena specifika so samostojni podjetniki, katerih odhodki se določajo na podlagi določenega odstotnega deleža prihodkov. Gre za normirance. Njim ni treba voditi niti enostavnega knjigovodstva, saj je višina odhodkov določena glede na prihodke. Ob koncu leta pa namesto obsežnega letnega poročila oddajo zgolj davčne evidence.

Knjigovodja je tisti, ki vas lahko reši iz marsikatere zagate

Ker je knjigovodstvo precej zapleteno področje in lahko predstavlja vir številnih napak, se veliko manjših podjetij določi za sodelovanje z računovodskim servisom. Na tak način se lahko zaposleni v celoti posvetijo osnovni dejavnosti, to področje pa zaupajo v roke strokovnjakom. Če ste pridobili ustrezna znanja in suverenost na tem področju, pa se je dobro na računovodjo obrniti vsaj v fazi izdelave letnih poročil.