Kako zaščititi blagovno znamko v Sloveniji?

Kaj je blagovna znamka?

Pri blagovni znamki gre za to, da se zaščiti besedo, besedno zvezo, simbol ali dizajn, ki se navezuje na določen izdelek ali storitev nekega podjetja. Gre za tiste značilnosti, po katerih se izdelek nekega podjetja razlikujejo od istovrstnega izdelka nekega drugega podjetja. Blagovna znamka tako predstavlja pomemben del identitete podjetja in je zato priporočljivo, da je dobro zaščitena. Z registracijo blagovne znamke se podjetje zaščiti pred konkurenco. Ni možno registrirati vsake blagovne znamke. Glede tega se je treba prehodno pozanimati.

Kako registrirati blagovno znamko v Sloveniji?

Prijavo se izvede pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Lahko jo vloži lastnik sam ali njegov zastopnik, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu.

Ko Urad prejme vlogo, preveri, če je ta pravilno izpolnjena in če ustreza pogojem za registracijo. Urad ne preverja obstoja predhodno registriranih enakih ali podobnih znamk. Kot blagovno znamko ni možno registrirati znaka, ki nima razlikovalnega učinka oziroma vsebuje le vrsto, kakovost, namen, geografski izvor in podobno. Prav tako ni mogoče registrirati znaka, ki zavaja javnost ali nasprotuje javnemu redu ali morali. V primeru, če je prijava sprejeta in vsebuje vse potrebno, jo Urad objavi v uradnem glasilu.

V obdobju treh mesecev, od dne ko je objava javno oznanjena, lahko imetniki že prej registrirane enake ali podobne znamke vložijo pisni ugovor proti predlagani registraciji. O tem Urad obvesti prijavitelja, nato pa še preveri utemeljenost prejete pritožbe.

Če v času treh mesecev ni vložena nobena pritožba, Urad po tem, ko od prijavitelja prejme zahtevan znesek, izda odločbo o opravljeni registraciji. Ko je postopek zaključen in je registracija potrjena, lahko imetnik blagovno znamko uporablja še 10 let od datuma vložitve prijave. Pred iztekom 10-letne registracije, mora postopek obnoviti in to lahko ponavlja v nedogled. Treba je poudariti, da tako prijavljena znamka velja le znotraj Slovenije. Za prijavo v tujini so predpisani drugačni postopki.

Kaj mora vsebovati prijava?

  • zahtevo za registracijo znamke (izpolnjen obrazec)
  • seznam blaga ali storitev, ki jih znamka označuje
  • prikaz izbranega znaka
  • potrdilo o poravnanem znesku registracije
  • morebitno pooblastilo, s katerim lastnik pooblašča zastopnika, da to ureja namesto njega

 

Vir: uil-sipo.si