Intelektualno lastnino vedno povezujemo s pravicami

S pojmom intelektualna lastnina se ponavadi srečamo v času študija, predvsem če nas študij vsebuje pravne predmete. S pojmom se srečamo pa bolj podrobno takrat, kadar smo sami del tega. Sami pa smo del tega, če nam uspe kaj izumiti, postaviti na novo …

Definicija intelektualne lastnine

Intelektualna lastnina je vrsta lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oz. razuma, zato je  neopredmetena. Kadar pa je opredmetena, jo lahko imetnik pravice komercialno izkorišča.

Vrste intelektualne lastnine

Ločimo dve skupini intelektualne lastnine, in sicer avtorsko in sorodne pravice ter industrijsko lastnino. Obstajajo pa še druge t.i. »sui generis« pravice, ki jih uvrščamo med ostale pravice.

Kdo ureja pravice intelektualne lastnine?

Varstvo avtorskih pravic ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, temeljne značilnosti in načela pravic industrijske lastnine pa so urejene z Zakonom o industrijski lastnini. Pravice industrijske lastnine temeljijo na naslednjih skupnih načelih: Izključnost: Pravic ne sme nihče izkoriščati brez soglasja njihovega imetnika. Varstvo se nanaša zgolj na gospodarsko dejavnost. Osebna ali katerakoli negospodarska uporaba je prosta. Teritorialna narava. Pravice so veljavne samo v tisti državi (ali območju), v kateri so bile podeljene. Časovna omejitev. Za pravice industrijske lastnine (razen znamke in geografske označbe) velja, da postane po izteku zakonsko predpisane dobe predmet varstva javna dobrina in ga lahko vsak svobodno komercialno izkorišča.

Kaj se zgodi v primeru, če svoje intelektualne lastnine ne zaščitimo pravočasno?

Če svoje intelektualne lastnine pravno pravočasno ne zaščitimo, je pozneje nevarnost, da je ne bomo mogli varno razkriti; biti pravno priznani kot njen lastnik; imeti dobička od tržnega izkoriščanja; preprečiti drugim ali jih odvrniti od tega, da bi jo nepooblaščeno uporabljali.

Kaj pa je patent?

Ena od najbolj poznanih oblik zaščite intelektualne lastnine je patent, ki je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum, ki je nov, na inventivni ravni in je industrijsko uporaben. V Sloveniji se z  nacionalno prijavo lahko pridobijo tri vrste patentnega varstva: patent, patent s skrajšanim trajanjem ter izločena patentna prijava. Patentno varstvo je ozemeljsko omejeno in velja samo na območju pristojnosti posamezne ustanove za podeljevanje patentov. Pridobitev patentnega varstva v drugih državah lahko poteka po različnih poteh.