Davčne evidence, enostavno ter dvostavno knjigovodstvo

Samostojni podjetniki imajo na voljo več možnosti, kako lahko vodijo poslovne knjige. Lahko gre za vodenje knjig po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva. Program za knjigovodstvo lahko podjetnikom bistveno olajša tovrstno poslovanje. Podjetniki, ki imajo status normiranca, so oproščeni vodenja poslovnih knjig. Za namene poročanja tako uporabljajo le davčne evidence.

Kako poteka enostavno knjigovodstvo?

Za vodenje knjig po principu enostavnega knjigovodstva se lahko odločijo tisti podjetniki, katerih povprečno število zaposlenih ne presega tri, njihovi prihodki ne dosegajo vrednosti 50.000 € na leto, povprečna vrednost aktive pa ne presega 25.000 €. Za vodenje knjig po principu enostavnega knjigovodstva se lahko odloči tudi podjetnik, ki je šele pričel z dejavnostjo in ne zaposli več kot 3 ljudi.

Podjetniki, ki se odločijo za tak način vodenja računovodstva, morajo voditi naslednje poslovne knjige: knjiga prihodkov in odhodkov (pri čemer se lahko posebej vodi še evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev), knjiga ostalih terjatev, knjiga ostalih obveznosti ter register opredmetenih osnovnih sredstev. Delo vam lahko olajša program za knjigovodstvo.

Kako pa je z dvostavnim knjigovodstvom?

Posebnost dvostavnega knjigovodstva je v tem, da se podatki pri tem principu urejajo dvojno – časovno in vsebinsko. Časovno se jih ureja v dnevniku, kjer so razvrščeni po vrstnem redu nastanka. Vsebinsko so razvrščeni v glavni in pomožnih knjigah. Kljub temu, da je na tak način vodenje poslovnih knjig nekoliko bolj kompleksno pa je tudi preglednost večja. Takega načina vodenja poslovnih knjig se poslužujejo vse gospodarske družbe, zavodi, društva in večina samostojnih podjetnikov. Tudi pri tem načinu vodenja knjig je program za knjigovodstvo dobrodošla pomoč.

Normiranci so oproščeni vodenja knjig

Tisti podjetniki, ki se odločijo za vodenje knjig po principu normiranih odhodkov, so oproščeni vodenja poslovnih knjig. Za poročanje jim zadoščajo davčne evidence. Takega načina se lahko poslužujejo normiranci, katerih prihodki iz dejavnosti v preteklem letu niso presegali 50.000 € oziroma 100.000 €, če je bila zavarovana vsaj ena oseba za poln delovni čas neprekinjeno najmanj 5 mesecev.

Vir: evem.gov.si