Pri poslovanju podjetja je nujno, da ima podjetnik pod nadzorom stanje sredstev

Ne samo, da to omogoča dejansko delovanje, je tudi nujno za uspešno poslovno rast in načrtovanje razvoja. Zato je treba budno spremljati pretok denarja, pri tem pa je treba upoštevati različne vrste sredstev. Med temi najdemo tudi obratna sredstva, ki so še posebej pomembna za vsakdanje poslovanje podjetja. Najbolj neposredno namreč vplivajo na izvajanje dejavnosti, zato je vsekakor pametno spremljati stanje in spremembe na tem področju. Kaj pravzaprav so obratna sredstva in kako spremljati njihovo stanje?

Kaj so obratna sredstva?

Izraz obratna sredstva sam ne pove veliko, kot je to v navadi pri računovodskih in pravnih izrazih. Lahko pa iz izraza razberemo, da gre za sredstva, ki se uporabljajo za obratovanje podjetja. Dejansko gre za sredstva, ki služijo za tekoče delovanje podjetja in se običajno obrnejo v času leta dni. Seveda tu ne gre le za denar, temveč tudi za materiale in surovine, ki si jih podjetje lasti in uporablja pri delu, v to skupino pa spadajo na primer tudi zaloge. Poleg tega najdemo v obratnih sredstvih še poslovne terjatve in kratkoročno usredstvene časovne razmejitve, pa tudi nekratkoročna sredstva za prodajo ter terjatve za odložene davke.

Stanje obratnih sredstev

Iz zgoraj napisanega je jasno, da so obratna sredstva ključnega pomena za vsakodnevno poslovanje podjetja, kot tudi za dolgoročno uspešnost. Prav zato je pomembno, da podjetje skrbno spremlja stanje teh sredstev. To je ključnega pomena za zagotavljanje tekočega poslovanja in kratkoročno načrtovanje, poleg tega pa ta sredstva zagotavljajo tudi likvidnost podjetja. Ker gre za pomembna sredstva za delovanje podjetja, jih ne gre zanemariti – v določenih primerih je koristna izbira tudi kredit, ki se lahko najame prav za ta namen. Na ta način lahko podjetje bistveno izboljša kratkoročno delovanje in s tem poskrbi tudi za dolgoročen poslovni uspeh.